Fakta: Relationsvåldet är jämnt fördelat

Relationsvåldet är jämnt fördelat mellan könen
Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) är det en relativt liten könsskillnad när det gäller utsatthet för relationsvåld. Män och kvinnor både brukar och utsätts för relationsvåld i ungefär samma omfattning. Även i samkönade relationer är våldet lika omfattande som i heterosexuella relationer.

Nedanstående citat är från Brottsförebyggande rådets hemsida:

”Även när man studerar psykiskt våld och fysiskt våld separat visar sig utsattheten vara jämnt fördelad mellan könen; 6,8 procent av kvinnorna och 6,2 procent av männen utsattes för psykiskt våld, medan 2,2 procent av kvinnorna och 2,0 procent av männen utsattes för fysiskt våld.”

Utsatthet per brottstyp och kön
Bilden nedan kommer från BRÅ:s rapport “Brott i nära relationer” (2014) och visar fördelningen mellan könen vad gäller utsatthet för olika typer av relationsvåld.

När det gäller fysisk misshandel och grov fysisk misshandel är utsattheten jämnt fördelad mellan könen. Det är framförallt hot, trakasserier och sexualbrott där kvinnor rapporterar en något högre utsatthet än män.


Utsatthet per familjerelation
Nedanstående bild kommer även den från BRÅ:s rapport “Brott i nära relationer”. Den visar familjesituationen för de män och kvinnor som uppgett att de utsatts för relationsvåld, samt procentsatsen för utsatta av respektive kön och familjesituation.

Det vanligaste är att ensamstående personer utsätts för relationsvåld. Detta hänger delvis ihop med att våldet ofta påbörjas i samband med att relationen tar slut.

Tittar man däremot på män och kvinnor som lever tillsammans i en relation, visar BRÅ:s statistik att det är något vanligare att män än kvinnor utsätts för relationsvåld.Relationsvåldet under pandemin
Bilden nedan kommer från BRÅ:s rapport “Utsatthet för pandemirelaterade bedrägerier och våld i hemmet under 2020”. Den visar utsattheten för våld i nära relation under pandemin år 2020 – baserat på kön och brottstyp. Man kan då se att under år 2020 var det fler män än kvinnor som …

– utsattes för misshandel från sammanboende.
– utsattes för grov misshandel från sammanboende.
– utsattes för materiellt våld från sammanboende.
– utsattes för ekonomiskt våld från sammanboende.Oro för att utsättas för relationsvåld
Känslor är ofta väldigt subjektiva, personliga och svåra att mäta. Så statistik kring människors oro är svår att säkerställa. Men enligt BRÅ bedömer man att oron för att utsättas för relationsvåld är jämnt fördelad mellan könen.

Bilden nedan visar visar hur ofta män och kvinnor (som aldrig tidigare utsatts för relationsvåld) oroar sig för att utsättas för våld i nära relation. Som man ser på bilden är oron förhållandevis jämnt fördelad mellan könen.

Detta är en parameter som ofta glöms bort i debatten och arbetet mot relationsvåldet. När hörde vi senast en opinionsbildare, politiker, sakkunnig eller media nämna ett ord om mäns oro för att utsättas för relationsvåld?


(Statistik, bilder och tabeller i artikeln visar utsattheten för relationsvåld per år.)

Källa:
BRÅ – Brott i nära relationer
BRÅ - Utsatthet för pandemirelaterade bedrägerier och våld i hemmet under 2020  
Sahlgrenska Akademin